Foto: Anne Nylend

VÅR VISJON
ER NY BÆREKRAFTIG SYSSELSETTING!

Vår visjon er ny bærekraftig sysselsetting! Dei globale klima- og miljøutfordringane krev omstilling til eit samfunn der vekst og utvikling skjer innanfor naturen si tålegrense. Det må skje ein overgang til produkt og tenester som gjev mindre negative konsekvensar for klima og miljø enn i dag. Samstundes treng vi nye arbeidsplassar og verdiskaping som læner seg, og vi har store unytta berekaftige ressursar. Samfunnet må gjennom eit grønt skifte. Det vil vere krevjande, men fullt mogleg. Vi i Fyresdal Næringshage ser at denne omstillinga fyrst og fremst fører med seg moglegheitar både for Fyresdal, Telemark og heile den nasjonale og globale økonomien.

Anne Engh

Høgskulekandidat i utmarksforvaltning frå Høgskulen i Hedmark 2002. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

aen@fnat.no
948 62 947

Kompetanse innan naturkartlegging av biologisk mangfald, konsesjonssøknadar, elgbeitetaksering, MiS- registreringar, vannprøvetaking og prøvefiske.

Birgith Reinskås Lunden

Mastergrad (MSc) i Landskapsarkitektur frå NMBU 2010. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

brl@fnat.no
907 48 418

Kompetanse innan prosjektleiing og -planlegging, arealplanlegging, landskapsressursanalyse og konsekvensutgreiing.

Lars Egil Libjå

Høgskulekandidat i utmarksforvaltning frå Høgskulen i Hedmark 2001. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

lel@fnat.no
951 50 856

Kompetanse innan naturkartlegging av biologisk mangfald, konsesjonssøknadar, elgbeitetaksering, MiS- registreringar, vannprøvetaking og prøvefiske.

Lars Erik Gangsei

PhD i anvendt statistikk 2016, Cand Agric / MSc, Naturforvaltning frå NMBU 1999. Jobbar i Animalia.

lars.erik.gangsei@animalia.no
950 61 231

Spesiell kompetanse innan anvendt statistikk. I mai 2016 tok han doktorgrad i  statistiske metodar for å analysere data fra CT-skannede griseslakt.

Helge Kiland

Cand Agric / MSc, Naturforvaltning frå NMBU 1978. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

hk@fnat.no
916 32 615

Kompetanse innan fiskeforvaltning, vassforskrifta og vassforvaltning, sur nedbør og kalking, villreinforvaltning, naturmangfaldlova og biologisk mangfald.

Knut Nesland

Høgskulekandidat i skogbruk frå Høgskulen på Gjøvik 2002. Teamleiar i AT Skog.

E-post: kn@atskog.no
Tlf: 917 77 045

Kompetanse innan skogbruk, spesielt innan skogkultur, driftsplanlegging, vegplanlegging og avvirkning.

Elisabeth Skautvedt

M.Sc Molekylærbiolog, UiO 2012. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

es@fnat.no

Kompetanse innen:

– Laboratorieanalyser (vann og vilt)

Kristine Våge

Mastergrad (MSc) i naturforvaltning frå NMBU 2014. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

kv@fnat.no
478 94 802

Kompetanse innen kartlegging av biologisk mangfald og vatn- og vassdragsforvaltning med registrering og klassifisering av miljøtilstand.

Kristin Vedum

Cand Agric / MSc, Økonomi og ressursforvaltning frå NMBU 1996. Jobbar i Silva Consult.

kristin.vedum@silvaconsult.no
932 59 472

Kompetanse innan forretningsutvikling, produktutvikling, marknadsføring, økonomistyring, prosjekt- og oppdragsleiing.

Mona Gundersen

Høgskulekandidat i utmarksforvaltning frå Høgskulen i Hedmark 2001. Jobbar i AT Skog.

mg@atskog.no
957 94 342

Kompetanse innen arealplanlegging, GIS, konsekvensutgreing og analyse.

Monica Sølyst

Bachelor i statsvitenskap frå Valdosta State University, Georgia 2001. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

ms@fnat.no
992 40 253

Kompetanse innan næringsutvikling, planlegging og leiing av utviklingsprosjekt, og naturbasert reiseliv.

Morten Meland

Mastergrad (MSc) i naturforvaltning frå NMBU 2014. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

E-post: mm@fnat.no
Mobil: 91714321

Kompetanse innan viltforvaltning, aldersbestemming av hjortevilt, taksering av elgbeite i skog, viltkartlegging og utarbeiding av fagrapporter med vurdering av bestandsestimat og beiteressursar.

Olav Inge Nordbø

Skogteknikker frå Høgskulen i Nord Trøndelag, 1979. Jobbar i AT Skog.

olav.inge.nordbo@atskog.no
905 53 027

Kompetanse innan skogbruk, spesielt innan skogkultur, driftsplanlegging, vegplanlegging og avvirkning.

Olav A. Veum

Forstkandidat / MSc. Skogøkonomi/foretaksøkonomi frå NMBU 1996. Dagleg leiar i Silva Consult.

olav.veum@silvaconsult.no
901 38 998

Kompetanse innan bioøkonomi, skogforvaltning, forretningsutvikling, strategi, styreleiing og prosjekt- og oppdragsleiing.

Ole Roer

Forstkandidat / MSc, Skogskjøtsel frå NMBU 1995. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

or@fnat.no
Mobil: 976 65 517

Dagleg leiar Faun Naturforvaltning. Kompetanse innen fagområdet hjorte- og rovdyrforvaltning, samt naturkartlegging og utredning. Fagområdet naturkartlegging omfatter bl.a. konsekvensutredningar og miljøkartleggingar herunder registrering, avgrensning og verdisetting av naturområder etter deira betydning for biologisk mangfald.

Sigbjørn Rolandsen

B. Sc i Skogfag, HIH 2015, Natur- og kulturminneoppsyn, Nord Universitet 2016. Jobbar i Faun Naturforvaltning.

E-post: sr@fnat.no

Mobil: 95 48 71 33

Kompetanse innen:

– Viltforvaltning
– Vannforvaltning og overvåking
– Laboratorieanalyse (vann og vilt)

Signe Greivstad

Landmålar frå Høgskulen på Gjøvik 2000. Jobbar i Signe Greivstad.

signe@greivstad.no
tlf 918 72 527

Kompetanse innan prosjektleiing og HMS. HMS planer, SHA planer, byggeleiing, risiko- og sårbarhetsanalyse, avviksoppfølging, gransking av alvorlige hendingar med stort potensial for alvorleg ulykke.

Live Sulheim

Bachelor i mediedesign, HIG 2014, Master i praktiske mediefag, HiVolda, 2019

 ls@fnat.no  

970 30 652

Kompetanse innan grafisk design, praktiske mediefag, sosoale media og dokumentarfotografi

Silje Wold Hereid

M.Sc Økologi, NMBU 2017

sh@fnat.no

406 10 001

Kompetanse innan vannforvaltning og overvåking, laboratorieanalyse (vann)

Finn Olav Myhren

B.Sc Utmarksforvalter HIH, 2001 Skog og samfunn HIH, 2002. Jobbar i Faun.

fom@fnat.no

tlf 469 98 112

Kompetanse innan viltforvaltning, vannforvaltning og overvåking